Μετρητές ενέργειας

Προμήθεια, παραμετροποίηση και σχεδιασμός Έξυπνων ηλεκτρονικών μετρητών.

Μετρητές για Net Metering

Εγκεκριμένοι μετρητές για Net Metering

Smart Grids

Εκσυγχρονισμός δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, demand-response, ανάκτηση μεγάλου όγκου ενεργειακών δεδομένων.

Παρακολούθηση ΦΒ Σταθμών

Monitoring και εντοπισμός προβλημάτων Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Ενεργειακή διαχείριση

Διαχείριση ενεργειακών εγκαταστάσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακής πολιτικής.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ανάλυση ενεργειακών υποδομών, εύρεση προβλημάτων και υλοποίηση λύσεων για μείωση ενεργειακών καταναλώσεων.

Επενδύσεις στην ενέργεια

Έμπιστοι σύμβουλοι στην διερεύνηση ευκαιριών, ανάλυση ROI και παρακολούθηση της επένδυσης.

Συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας

Συμπαραγωγή, Αντλίες Θερμότητας, υποσταθμοί ενέργειας και παραγωγή από βιομάζα.